Regulamin programu iPresso Express dla Partnerów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w programie partnerskim “iPresso Express dla Partnerów”.
 2. Regulamin jest udostępniony Partnerom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu partner.ipressoexpress.pl.
 3. Przystąpienie do programu wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Partner akceptując Regulamin wyraża zgodę na jego treść i zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

§ 2 DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Administrator lub ENCJA.COM: ENCJA.COM S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, kod 40-514 Katowice; spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000421253, posiadająca NIP:NIP 634 - 267 - 80 - 33 | REGON: 240896140
 2. Serwis: strona internetowa (wraz z podstronami) stworzona przez i będąca własnością Administratora, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Partnerom zarejestrowanie się, a później każdorazowe logowanie się do strefy “dla Partnerów”, dostępna pod adresem internetowym partner.ipressoexpress.pl.
 3. Regulamin: niniejszy Regulamin programu “iPresso Express dla Partnerów” dostępny pod adresem: https://partner.ipressoexpress.pl/informacje/3/Regulamin/
 4. Program: oznacza program “iPresso Express dla Partnerów’
 5. Aplikacja: usługa udostępnienia systemu dalej „iPressoExpress” lub „Aplikacja”.
 6. Partner osoba będąca przedsiębiorcą (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające numer REGON oraz przedsiębiorcy działający na innych rynkach stosownie do lokalnych przepisów prawa, promująca Aplikację na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Partnerem nie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - niezależnie od rynku.

§ 3 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie https://partner.ipressoexpress.pl wypełniając wszystkie wymagane w formularzu pola.
 2. Partner jest zobowiązany do uaktualniania danych w Serwisie niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, nie później jednak niż 14 dni od tego faktu.
 3. Partner akceptując oraz biorąc na siebie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu otrzymuje prawo do promowania Aplikacji z użyciem materiałów dostarczanych przez Administratora, a dostępnych w Serwisie.
 4. Promowanie Aplikacji przez Partnera ma na celu zachęcenie klientów do założenia konta w Aplikacji z dokonaniem opłaty za usługę dostępu.
 5. Strefa “dla Partnera” umieszczona w Serwisie pomaga Partnerom w aktywnym promowaniu Aplikacji i umożliwia: dostęp do materiałów reklamowych, kontrolę efektywności działań, dostęp do zestawień prowizyjnych.

§ 4 OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Przystępując do Programu, Partner bierze na siebie obowiązek promowania Aplikacji na własny koszt i własnym staraniem.
 2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, a w szczególności za obowiązek promowania Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrą praktyką rynku reklamowego (Kodeks Etyki Reklamy).
 3. Partner nie może samodzielnie dokonywać zmian w kodach źródłowych materiałów promocyjnych dostarczonych, lub udostępnionych przez Administratora.

§ 5 WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE

 1. Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 33% od przychodu netto - zaokrąglone do pełnego złotego - wygenerowanego przez klienta, który trafił do Serwisu i zakupił Aplikację klikając w reklamę zamieszczoną przez Partnera. Przychody netto to iloraz obowiązujących cen dostępnych w Serwisie i rodzaju wykupionego abonamentu.
 2. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi jeśli klient dokonał zakupu Aplikacji w okresie do 90 dni od daty kliknięcia w reklamę z kodem śledzącym i wejściem do Serwisu.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi jeśli w okresie między wejściem do Serwisu za pomocą kliknięcia w reklamę Partnera, a zakupem Aplikacji, klient wszedł do Serwisu poprzez kliknięcie w baner reklamowy innego Partnera. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi polecającemu jako ostatni.
 4. Wynagrodzenie podlega rozliczeniu na koniec okresu, na który klient zakupił Aplikację.
 5. Wypłata wynagrodzenia będzie możliwa jeśli na koncie Partnera zgromadzone zostaną środki w minimalnej wysokości 100 zł w PLN.
 6. Wypłata wynagrodzenia następuje po dostarczeniu przez Partnera prawidłowo wystawionej faktury VAT na kwotę rozliczeniową wynikającą z zestawienia dostępnego na partner.ipressoexpress.pl. Minimalny obowiązujący termin płatności na fakturze to 21 dni.

§ 6 CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

 1. Czas obowiązywania programu jest nieograniczony.
 2. Administrator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie.
 3. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres sales@ipresso.pl, lub wiadomość na adres korespondencyjny. W takim przypadku zamknięcie dostępu do profilu Partnera nastąpi wraz z zamknięciem rozliczenia ostatniego wynagrodzenia zgodnie z § 4 pkt. 5. Zebrane do tego dnia środki zostaną wypłacone Partnerowi zgodnie z § 4 Regulaminu.

§ 7 OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny, lub do usunięcia Partnera z Programu, jeżeli Partner narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub działa na szkodę Administratora.
 2. W przypadku usunięcia Partnera z Programu z winy Partnera, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 4. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Partnerów danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
  2. szkody powstałe na skutek braku ciągłości funkcjonowania Aplikacji, lub Serwisu, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
  3. szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Partnera lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
  4. następstwa podania przez Partnerów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,
  5. brak możliwości sprzedaży dostępu do Aplikacji polecanej przez Partnera Klientowi z przyczyn technicznych, bądź wynikających z regulaminu Aplikacji dostępnego pod adresem zgodnym z §2 pkt.3.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za oferowane usługi i informuje, że aktualne ceny dostępne są w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem: partner.ipressoexpress.pl.
 7. Administrator oświadcza, że w Serwisie używane są pliki cookie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Partnerem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Administratora.

Polityka Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.